Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЗА СВОЇМИ ПРАВАМИ -ДО СУДУ

Президенту Міжре­гіональної
Академії управління персоналом
Г.ЩОКІНУ

Шановний Георгію Ва­сильовичу!

Український союз про­мисловців і підприємців розглянув Вашого листа № 5750 від 19.10.2005 щодо питання правомірності вимог Міністер­ства освіти і науки Украї­ни (МОН) змінити органі­заційно-правову форму Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП).

Так, вимога змінити організаційно-правову форму МАУП у зв'язку з отриманням акредитації порушує принцип свободи підприємницької діяль­ності, закріплений ст.42 Конституції та п.1 ст.43 Господарського кодексу України. До того ж ст.45 Господарського кодексу України закріплено прин­цип свободи вибору орга­нізаційно-правової форми суб'єктом підприємниць­кої діяльності.

Треба також звернути увагу і на те, що ст.1 За­кону України «Про вищу освіту» № 2984-111 від 23.05.1991 встановлено: в Україні існують три форми власності для вищих на­вчальних закладів — дер­жавна, комунальна та при­ватна. Наразі вищий на­вчальний заклад приватної форми власності — це за­клад, який засновано на приватній власності й підпорядковано власни­кові або власникам. Стат­тя 21 цього ж закону вста­новлює не виключний об­сяг повноважень власника вищого навчального за­кладу, який передбачає серед іншого право прий­мати рішення про реорга­нізацію вищого навчаль­ного закладу, зокрема че­рез зміну його організа­ційно-правової форми. Та­ким чином, рішення про зміну організаційно-правової форми МАУП з акці­онерного товариства зак­ритого типу на установу належить виключно до компетенції власника (власників) цього навчаль­ного закладу.

Понад те, Положення «Про Міністерство освіти і науки України», затвердже­не Указом Президента Ук­раїни від 07.06.2000 № 773/2000, жодним чи­ном не надає МОН повно­важення ухвалювати такі рішення щодо вищих навчальних закладів приват­ної форми власності.

Крім того, зазначеним вище Положенням вста­новлено, що МОН здійснює ліцензування, атестацію та акредитацію вищих на­вчальних закладів неза­лежно від форми влас­ності та підпорядкування.

Завважимо й те, що, відповідно до Положення «Про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних учили­щах», затвердженого По­становою Кабінету Міні­стрів України № 978 від 9.08.2001, рішення про акредитацію ухвалює Дер­жавна акредитаційна комі­сія та затверджує МОН. У разі позитивного рішення Державної акредитаційної комісії щодо акредитації, МОН у порядку, визначе­ному Наказом Міністер­ства освіти і науки України № 680 від 15.10.2001, упродовж 20 робочих днів видає навчальному закла­ду сертифікат про акреди­тацію. Рішення про акре­дитацію МАУП із спе­ціальностей 8.050201, 7.050201 та 7.010103  Державна акредитаційна комісія  ухвалила 21.06.2005.

Зазначеним вище По­ложенням в п.8 також чітко визначено низку ви­падків, коли відмовляють в акредитації вищих на­вчальних закладів. Вимо­ги щодо зміни організа­ційно-правової форми в переліку немає.

Отже, враховуючи на­ведене вище, вважаємо, що вимога Міністерства освіти і науки змінити організаційно-правову форму господарювання Міжрегіональної Академії управління персоналом з акціонерного товариства закритого типу на устано­ву є такою, що не відпові­дає вимогам чинного зако­нодавства України, та ре­комендуємо звернутися за захистом своїх порушених прав та інтересів до суду і правоохоронних органів у порядку, визначеному чин­ним законодавством Украї­ни.

З повагою перший
віце-президент УСПП
С.ПРОХОРОВ

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com