Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

МАУП ПЕРЕВІРЕНО. ПОРУШЕНЬ НЕМАЄ

До нашої редакції надійшла доповідна записка начальнику Вінницького обласного управління юстиції В.Берлізову про результати вивчення стану правової освіти та морально-правового виховання у Вінницькому інституті МАУП, яка свідчить, що не всі перевіряючя готові виконати вказівки Ніколаєнка знищити МАУП. Пропонуємо вашій увазі її виклад у скороченому вигляді.

Головним спеціалістом Вінницького обласного управління юстиції Бродовською Н.В. та провідним спеціалістом Вінницького міського управління юстиції Горобець О.О. 27.04.—03.05.06 було проведено вивчення стану правової освіти та морально-правового виховання у Вінницькому інституті МАУП.

В результаті вивчення встановлено:

Вінницький інститут МАУП — вищий навчальний заклад недержавної форми власності у формі акціонерного товариства закритого типу. Вінницька філія МАУП створена 1998 року на підставі рішення Адміністративної ради МАУП (протокол № 27 від 19.08.1998 p.). 8 жовтня 2001 року Вінницька філія МАУП перейменована у Вінницький інститут МАУП на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №9 від 08.10.2001 p.). Рішенням Державної акредитаційної комісії ВІ МАУП акредитований III рівнем.

Керівництво ВІ МАУП здійснює директор — Соляніченко Микола Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, професор МАУП.

Приймання громадян здійснюється відповідно до наказу № 1-А від 02.01.2006 р. за графіком:

—  директор інституту — кожний понеділок місяця з 16 до 18 години.

— заступник директора по навчально-методичної роботі — кожний вівторок місяця з 14 до 16 години.

— заступник директора з питань національно-патріотичного виховання — кожну середу місяця з 14 до 18 години.

— заступник директора з адміністративно-господарської та кадрової роботи — кожний четвер місяця з 10 до 12 години.

Ведеться журнал реєстрації заяв, пропозицій та скарг громадян. На всі звернення даються відповіді, які фіксуються з цьому журналі.

На виконання Національної програми правової освіти, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року №992/2001 видано наказ № 8 «На виконання національної програми правової освіти населення» від 21.04.2004 p., кафедрою правознавства постійно проводиться робота з підвищення рівня правових знань студентів і викладачів.

Підготовка фахівців проводитеся згідно з отриманою ліцензією серії АА №903324 від 09.04.2004 р. на надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.

За період з 2001—2006 pp. на денній формі навчання було випущено: молодших спеціалістів — 57:

бакалаврів — 57;

спеціалістів — 117.

Загальна площа приміщень ВІ МАУП становить 5 247 кв. м., аудитор на площа — 4017 кв. м., також є два власні комп’ютерні класи з цілодобовим підключенням до мережі Інтернет і два орендовані класи. Всі заняття ведуться в одну зміну. Для студентів орендується гуртожиток.

Курс нормативних навчальних дисциплін складає 861 годину, вибіркових навчальних дисциплін — 540 го-дин та цикл дисциплін вільного вибору студентом — 108 годин. За штатом у ВІ МАУП 20 викладачів, які викладають правові дисципліни. З них:

1.  Мають вищу юридичну освіту— 16.

2.  Мають вчені ступені кандидатів юридичних та док-тора юридичних наук— 6.

3.  Працюють постійно — 7.

4.  Працюють за сумісниц-твом — 3.

5. Працівників-практиків.

Юридичне обслуговування відповідно до наказу № 33 від 03.11.2003 р. здійснюється кандидатом юридичних наук, професором Білоусовим А.І.

Вінницький інститут МАУП уклав договір про співробітництво з Вінницьким професійним ліцеєм сфери послуг. Студенти 4—5 курсів протягом навчального року згідно з графіком проводять бесіди, зустрічі та читають лекції для учнів ліцею. Крім того, укладено договори про співпрацю з Апеляційним судом, обласним та Вінницьким міським управлінням юстиції, управлінням МВС у Вінницькій області, а також Інститутом держави га права НАНУ відповідно до якої Інститут надає допомогу у наукових розробках та публікації статей, монографій, підручників, навчальних посібників.

У всіх викладачів інституту складена робоча навчальна програма (програми власні) за кожним окремим предметом. Затверджені методи рекомендації з виконання курсових та дипломних робіт та лекційні матеріали окремо з кожної правової дисципліни; збірники задач; робочі плани з кожної дисципліни на семестр. Крім того, щорічно змінюються екзаменаційні білети.

У ВІ МАУП розміщено стенди: Інформація для студентів; План виховної роботи; Досягнення наших студентів; Концепція виховної роботи; Кодекс честі МАУП; Правила пожежної безпеки; Вісник Вінницького інституту МАУП, а також розміщені стенди з Державною символікою.

Робота з морально-правового виховання студентів та їх батьків проводиться систематично. Куратори груп щомісячно звітують про проведену виховну роботу. Велика увага приділяється профілактиці наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Організовується проведення лекцій, дискусій, «рольових ігор» з профілактики шкідливих звичок. Щомісячно проводяться батьківські збори, індивідуальні бесіди з батьками. Протягом навчального року було направлено листи — повідомлення батькам студентів, які мають пропуски занять без поважної причини та погано навчаються. Кожної середи по II тижню проводиться старостат серед старост академічних груп, де обговорюються питання про організацію відпрацювання п,опущених занять студентами, модульних контрольних робіт, зменшення кількості пропусків без по-важної причини, виконання студентами правил внутрішнього розпорядку.

Гуртожиток, в якому проживають студенти інституту, постійно відвідують куратори груп.

В листопаді 2005 року деканом факультету стаціонарних форм навчання Цвігуном Д.П. підготовлено та направлено де Всеукраїнського університету Одеської філії МАУП для участі у Міжрегіональній науково-практичній конференції «Проблеми державного управління з умовах реформування політико-правової системи» зі своїми роботами студентів 4,5 курсів, спеціальності «Правознавство».

У бібліотеці ВІ МАУП розміщені постійно діючі виставки книг з різних галузей права, з новими надходженнями, а також новинки бухгалтерського обліку. 2005 року на бібліотечний фонд було витрачено 28 966 гривень, а у І кварталі 2006 році — 4805 гривень. Станом на березень 2006 року до бібліотечного фонду придбано 1224 книги.

У ВІ МАУП створена і діє юридична клініка. Юридична клініка є ланкою в системі навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів. Загальне керівництво здійснюється заступником директора з науково-методичної роботи. Правовий статус клініки визначається Законом України «Про вищу освіту», Положенням про юридичну клініку та Положеннями про Вінницький Інститут МАУП.

Основною метою діяльності клініки є закріплення у студентів теоретичних знань, одержаних з основних галузей права, надання практичної юридичної допомоги населенню, подолання відриву між теоретичною освітою і юридичною практикою, а також вироблення у студентів навиків правозахисної діяльності. Юридична клініка складається з керівника, координатора, викладачів-консультантів, студентів-консультантів з числа старшокурсників та студентів-практикантів. Розроблений та розміщений на видному місці графік приймання громадян. Приймання громадян п’оводиться з понеділка до п ятниці з 10 до 17 години. Також студентами-консультантами проводяться чергування у госпіталі інвалідів війни. На час вивчення в журналі реєстрації приймання громадян було зареєстровано 126 звернення.

Проведено моніторинг для визначення потреби щодо працевлаштування юристів, за результатами якого потреба в юристах становить 50 — 60 осіб.

На забезпечення роботи юридичної клініки, придбання юридичної літератури, проведення правоосвітніх заходів щомісячно виділяється понад 500 гривень.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що Вінницький інститут МАУП має належну матеріальну та наукову базу для підготовки студентів-юристів, проводиться певна робота з правової освіти студентів, батьків, викладацького складу.

Головний спеціаліст
Вінницького обласного управління юстиції
Н.БРОДОВСЬКА

Провідний спеціаліст Вінницького
міського управління юстиції
О.ГОРОБЕЦЬ

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»
Директор Вінницького інституту МАУП
М.СОЛЯНІЧЕНКО

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com