Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Академія без кордонів

Сучасний етап розвитку суспільства цілком можна охарактеризувати як інформаційний. Свого рівня розвитку він досяг за рахунок тих кардинальних змін у сфері обробки інформації, які відбулися в результаті кількох інформаційних революцій.

Перша революція була пов’язана з виникненням писемності, друга — книгодрукарства, третя — з появою на початку минулого століття телеграфу, телефону, радіо, і, нарешті, четверта — мікропроцесорної технології та персонального комп’ютера. Завдяки цьому стало можливим вирішення проблеми інформаційної кризи в суспільстві.

В інформаційному суспільстві змінюється не тільки виробництво, а й уся система цінностей, збільшується значущість інтелектуальної власності. Порівняно з індустріальним суспільством, де все спрямовано на виробництво та споживання товарів, у інформаційному виробляють і споживають інтелект, знання, що збільшує частку розумової праці, тому пріоритетним ресурсом є саме інформація, а головною формою розвитку стає інформаційна економіка. Таким чином, застосування інформаційних технологій набуває глобального характеру, формується інформаційний простір всієї людської цивілізації, реалізується вільний доступ кожної особи до світових інформаційних ресурсів.

Інформація і знання під час інформатизації суспільства набувають статусу основного капіталу. Тому одним із завдань сучасного суспільства є розширення можливостей доступу кожної особи до сфери освіти.

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні, потребують істотних змін в багатьох сферах діяльності держави. Це насамперед стосується реформування освіти на основі нових прогресивних концепцій, впровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій і науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти. Адже освіта, по суті, є однією з найбільш інформаційно містких сфер життєдіяльності і її прогрес безпосередньо залежить від розвитку інформаційних технологій. Тому одним з пріоритетних напрямів у галузі освіти є розвиток технологічних інновацій. Телекомунікації сприяють розширенню освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг незалежно від територіальних і національних кордонів.

Ця нова модель освіти згодом отримала назву відкритої. Основою розвитку цієї системи був і залишається один із головних принципів демократичного суспільства — вільний розвиток особистості. Відкрита освіта характеризується насамперед свободою вибору місця, часу і темпу навчання, можливістю доступу до всіх рівнів освіти.

Використання нових освітніх технологій відкриває реальні можливості для побудови освітньої системи, яка ґрунтується на принципах відкритого інформаційного простору. Країни, що підтримують ідею відкритої освіти, сприймають світові тенденції глобальної інформатизації середньої і вищої освіти як вимоги ринку праці, задоволення запитів суспільства фахівцями, які володіють не тільки базовими знаннями, а й уміннями, навичками продуктивного використання світових інформаційних ресурсів у професійній діяльності.

Одним з найперспективніших шляхів реалізації ідей відкритої освіти є впровадження системи дистанційного навчання з використанням телекомунікаційних технологій. Воно являє собою комплекс освітніх послуг, що надаються широким колам населення за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що грунтується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп’ютерний зв’язок та ін.). Надаючи можливість отримувати освіту на робочому місці, в домашніх умовах або навчальному центрі без відриву від виробництва, нові технології значно розширюють доступ до освіти. Саме система інноваційної освіти надає «другий шанс» отримати освіту тим, хто з якихось причин змушений був відмовитися від подальшого навчання. Характерна риса дистанційної освіти — можливість отримати необхідні знання, користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, що надаються сучасними інформаційними технологіями: базами даних і знань, комп’ютерними, зокрема мультимедіа, навчальними й контролюючими системами, відео- й аудіозаписами, електронними бібліотеками, що разом із традиційними підручниками та посібниками створюють унікальне середовище навчання. Тому суттєвою перевагою дистанційного навчання є ефективне використання навчальних площ, технічних та транспортних засобів, концентроване та уніфіковане представлення навчальної інформації, що дає змогу знизити витрати на підготовку фахівців. При цьому вирішується питання браку кадрів, оскільки вдало створений навчальний курс може легко транслюватися в інтерактивному режимі для всіх учасників навчання.

Прийнявши виклик світових глобалізаційних процесів, 3 жовтня 2005 року у складі Міжрегіональної Академії управління персоналом розпочав роботу Телеуніверситет, який здійснює навчально-виховну та науково-методичну діяльність із використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом організації дистанційного навчання, проведення відео лекційних занять та навчальних заходів науково-педагогічним складом Президентського університету для студентів відокремлених структурних підрозділів Академії. Ці послуги представлені на базі найостаннішої моделі супутникового терміналу DirecWay 7000, що має переваги для створення розгалуженої телекомунікаційної мережі. За її допомогою стає можливим швидкісне формування мережевої інфраструктури, яка охоплює велику територію і не залежить від наявності або стану наземних каналів зв’язку. По друге, використання сучасних технологій доступу до ресурсу супутникових ретрансляторів і можливість доставки інформації практично необмеженій кількості споживачів одночасно значно знижує витрати на експлуатацію мережі. До складу мультимедійних послуг входять телефонія, відеоконференція, інтернет, дистанційне навчання, огляд відео на запит в режимі «оn-line» та ін.

Основні завдання Телеуніверситету: організація та здійснення навчальної діяльності з використанням дистанційних освітніх технологій за спеціальностями Академії, вивчення та розвиток потреб освітнього ринку, координація діяльності навчальних та структурних підрозділів МАУП у сфері розвитку освіти із використанням інформаційних технологій, організація та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу регіональних підрозділів Академії, участь у проведенні конференцій, наукових та методичних семінарах, проведення інформаційно-аналітичних, культурно-просвітницьких заходів, курсів підвищення кваліфікації.

До складу Телеуніверситету входять факультет дистанційного інтернет-навчання та факультет дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій, відділ інформаційно-методичного забезпечення, дві телестудії, 36 тьюторських центрів для інформаційно-консультаційного забезпечення та здійснення контролю за самостійною роботою студентів у відокремлених структурних підрозділах Академії. Навчально-методичне забезпечення здійснюється за рахунок наукової діяльності кафедр Академії, для проведення лекційних занять залучається професорсько-викладацький склад МАУП.

Нині 2,5 тисячі студентів успішно навчаються на факультетах дистанційного інтернет-навчання та дистанційного навчання з використанням мультимедійних технологій за спеціальностями «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Облік та аудит», «Управління трудовими ресурсами», «Фінансовий менеджмент», «Соціальна робота», «Міжднародний маркетинг та реклама», «Практична психологія» та «Політологія». Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі-тьютори, які готують навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, бази даних, тестові завдання тощо) з усіх дисциплін в електронному вигляді, проводять всі види навчальної роботи та здійснюють форми контролю, передбачені навчальним планом, за допомогою електронних засобів зв’язку.

Переваги дистанційного інтернет-навчання, порівняно з традиційними формами надання освітніх послуг, за словами генерального директора Телеуніверситету Володимира Ярового, — це гнучкість, коли студенти мають можливість навчатися у зручний для себе час та у зручному місці, паралельно з навчальним процесом займатися професійною діяльністю, спроможність залучення якомога більшої кількості спраглих до знань людей, з одночасним зверненням до багатьох джерел інформації за допомогою телекомунікаційного зв’язку, соціальна рівність, яка дає рівні можливості кожному охочому отримати освіту, незалежно від соціального статусу, місця проживання та стану здоров’я, також дистанційна освіта розширює та оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, що змушує підвищувати його творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Значення дистанційної освіти, зі слів генерельного директора, неможливо переоцінити, адже його активне впровадження дає можливість підвищити рівень і якість освіти, задовольнити потребу населення в освітніх послугах.

Паралельно із дистанційним навчанням у Телеуніверситеті запроваджено трансляцію навчальних, виховних та культурно-просвітницьких заходів на регіональні структури Академії в режимі відеоконференції. Відеоконференція являє собою комп’ютерну технологію, що дає змогу користувачам, які територіально розміщені у різних місцях, одночасно бачити та чути один одного, обмінюватися інформацією та спільно обробляти її в інтерактивному режимі. Студенти можуть вільно спілкуватися з викладачами, ставити запитання й одразу отримувати відповіді на них. Під час конференцій і круглих столів регіональні структури мають можливість спілкуватися не тільки із центральною студією, а й між собою. Також за допомогою відеоконференцій зручно керувати роботою мережі інститутів Академії.

За словами генерального директора Володимира Ярового, у майбутньому в структурі Телеуніверситету створять службу технічного забезпечення для підготовки операторів регіональних центрів та організують постійні курси підготовки і підвищення кваліфікації тьюторів.

Процес удосконалення технічного забезпечення мутьтимедійного навчання передбачає появу нових студій та організацію їхньої роботи у дві зміни для збільшення терміну трансляції відеолекцій, розширення мережі регіональних тьюторських центрів та створення тьторської мережі на базі зарубіжних відокремлених структурних представництв і підрозділів, а також участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що досвід Міжрегіональної Академії управління персоналом у запровадженні сучасних освітніх технологій на базі супутникового зв’язку є одним з найперспективніших шляхів розвитку сучасної освіти в Україні в умовах інтеграції до єдиного європейського освітянського простору.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com