Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Безперервна освіта суспільства — запорука майбутнього

В Україні вже тривалий час відбуваються супереч­ливі та складні трансформаційні процеси в економіці, політиці та суспільній свідомості. У процесі демократизації Україна подолала певний відрізок шляху і перебуває на етапі становлення політичних інститутів демократії. Проте конституційне закріплення основних інститутів та принципів демократії — лише один з кроків на шляху демократизації. Сьогодні вкрай необхідна консолідація прогресивних сил, тобто становлення і відтворення націо­наль­ної демократичної політичної практики, моделей та зразків поведінки, характерних для національної демократичної політичної культури, подальше формування та удосконалення різноманітних демократичних структур, звикання людей до життя в умовах демократії.

Важливими етапами на шляху українського сус­піль­ства до демократичної консолідації є формування національної свідомості, толерантності, поваги до прав людини, вміння долати стереотипи, знаходити компроміс. Необхідно, щоб громадяни знали свої права й обов’язки, були впевнені, що можуть впливати на зміни в суспільстві, дотримувалися закону, мислили критично і незалежно. Для повноцінного соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Україна сьогодні потребує менше держави, а більше самоорганізації суспільства. Навпаки, ми бачимо тотальну присутність держави всюди, маніпуляцію свідомістю населення. Самоорганізація населення і захист своїх прав лежить в основі розвитку громадянського суспільства. Як відомо, є три стовпи громадянського суспільства: влада, бізнес-сектор і громадський сектор (третій). Замість узгодженості і взаєморозуміння спільної мети в побудові майбутнього країни можна констатувати атмосферу відчуженості й ворожості. Потрібно створити умови в громадсько-політичному просторі для діалогу різних сил і секторів суспільства, що сповідують різну ідеологію, всебічно підтримувати ідею громадянського ми­ру.

Основою демократичного ладу є людина, спроможна розкрити власний потенціал, для якої демократія є природним середовищем задоволення особистих та суспільних інтересів. Саме за демократії розвивається громадянське суспільство — сфера самовиявлення віль­них індивідумів та їхніх добровільно сформованих асоціацій, для якої властиві горизонтальні, не санкціоновані державою зв’язки між громадянами, що мають справді колективний характер. Сучасна демократія вимагає від особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в житті суспільства, а також дій у відповідності до власних переконань і цінностей.

Враховуючи потребу духовного відродження України та зміцнення моральності в суспільстві, вищі навчальні заклади покликані забезпечити наповнення всіх ланок освітнього процесу змістом, який допоміг би сфор­мувати в Україні громадянське суспільство та правову державу.

Тому закономірним було створення в Міжрегіональній Академії управління персоналом Українського Народного університету (УНУ). Український Народний університет є осередком навчальної діяльності, який дає кожному сучасні практичні знання, те, що сьогодні необхідне для людини, яка хоче досягти успіхів у сфері бізнесу, підприємництва та політики. Головне завдання діяльності університету — формування і розвиток мислячого та свідомого суспільства, яке розуміє, що сьогодні сучасні знання — це засіб забезпечення майбутнього собі та своїм нащадкам.

УНУ створено задля підвищення кваліфікації населення, його культурно-освітнього рівня, політичної культури і національної свідомості. Нині це вимога часу і потреба кож­ного свідомого громадянина. Підготовка слухачів Українського Народного університету МАУП здійснюється в умовах зростаючих вимог, продиктованих новими соціально-економічними реаліями, пов’язаними з переходом до ринкових відносин. В основу змісту підготовки покладено фундаментальні принципи активізації людського чинника в умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави.

Тут здобувають сучасні знання, практичні рекомендації кваліфікованих економістів, психологів, юристів, політологів, управлінців. Після закінчення навчання слухачі отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації та сертифікат, що дасть можливість професійно зростати, просуватися по службі, обій­мати керівні посади, забезпечити кар’єрне зростання. Навчальний процес здійснюється у формі вечірнього навчання. Ця форма найгнучкіша і найдинамічніша, вона здатна реагувати на зміни в суспільному житті і дає змогу опанувати матеріал за порівняно короткий термін. Задля ефективного засвоєння матеріалу з урахуванням індивідуальних можливостей слухача та попереднього рівня його під­готов­ки навчальний процес організовується і на основі традиційних лекцій та семінарських занять, і у формі бесід, загальних дискусій, круглих столів тощо. Задля активізації навчальної діяльності при Українському Народному університеті створено Дискусійний клуб, засідання якого відбуваються
20-го числа кожного місяця. Запрошуються всі бажаючі. Тут розглядаються актуальні проблеми минулого, сучасного та майбутнього України.

Нині в Українському Народному університеті діють сім факультетів: психологічний економічний, етнополітичний, управління суспільним розвитком, культурно-просвітницький, менеджменту, факультет українознавства, створений спільно з Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

Викладають в Українському Народному університеті доценти та професори, досвідчені науковці та практики. При кожному відокремленому структурному підрозділі Академії створено відділення Українського Народного університету. Недавно на нараді керівників відділень обговорено та визначено стратегію розбудови УНУ. Регіональні відділення отримали організаційне та науково-методичне забезпечення навчального процесу. До послуг слухачів університету — Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр Академії.

З питань роботи Українського Народного університету звертатися за адресою: Київ, вул. Фрометівська, 2; контактні телефони: 494-47-30, вн.: 14-90, 15-27; e-mail: unu@iapm.edu.ua. Охочі навчатися у відділеннях Українського Народного університету можуть звертатися до відповідних інститутів у відокремлених структурних підрозділах МАУП.

Сьогодні сучасні практичні знання необхідні кожному фахівцю. Двері Українського Народного університету відчинені для всіх, адже це освіта — доступна кожному.

На сучасному етапі розбудови Української держави перед суспільством стоять проблеми, від вирішення яких залежить її доля. Головною з цих проблем є духовний розбрат, недосконалість громадських відносин та невизначеність щодо мети розвитку суспільства. Для українського суспільства найголовніше питання — виховання людини відповідно до сформованого ідеалу, який втілював би у собі патріотизм, почуття національної гідності, історичної пам’яті, моральної чистоти, підкорення почуттів принципам моралі, а також врахування світового досвіду щодо сформованих людських цінностей, які поєднують у собі найкращі здобутки релігійно-філософської думки. Суспільству потрібна людина, вихована на ідеалах любові до Батьківщини, з розвинутим почуттям краси до природи і творів мистецтва, а вже потім — фахівець тієї чи іншої галузі.

Народ України, як і все людство, стоїть на межі нової епохи, в основі якої не лише матеріальні цінності, а й духовні. Сучасні наукові відкриття здійснюються завдяки синтетичному поєднанню природознавчих досліджень та гуманітарних знань. Світ значно складніший, ніж той, уявлення про який нам подає традиційна матеріалістична наука. Як наслідок цього у ХХ ст. інтелект людини переважно розвивався на шкоду її духовності. Провідні вчені минулого століття, зокрема В.Вернадський, А.Акімов, дали людству нові орієнтири, які полягають у тому, що поряд з речовинним є неречовинний прояв буття. Водночас зв’язок морального і матеріального є невід’ємним складником сфери фізичного та ноосферного буття, які взаємно впливають один на одного. Наука нового ХХІ ст. відкриє такі глибини людського духу, про які сучасна психологія і не мріє. Це зробить значно змістовнішим життя людини й надасть інших, глибших, форм спілкування.

Олена Макеєва,
виконавчий директор Українського
Народного університету МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com